Vol 10, No 3 (March 2021): Translational Pediatrics

Original Article

The clinical outcomes and biomarker features of severe sepsis/ septic shock with severe neutropenia: a retrospective cohort study
Fan Yin, Yue-Ling Xi, Ying Wang, Bi-Ru Li, Juan Qian, Hong Ren, Jian Zhang, Hong-Zhi Tang, Bo-Tao Ning
Office 3D-printing in paediatric orthopaedics: the orthopaedic surgeon’s guide
Kai Yet Lam, Chui Wai Mun Mark, Sze Ying Yee
A preliminary nomogram constructed for early diagnosis of bronchitis obliterans in children with severe pneumonia
Chao Sun, Silei Yan, Kun Jiang, Chao Wang, Xiaoyan Dong
Patient transfer influences the prognosis of pediatric patients operated for testicular torsion: a single-center experience
Jun Wang, Yongji Deng, Nannan Gu, Haobo Zhu, Xiaojiang Zhu, Liqu Huang, Chenjun Chen, Lixia Wang, Jun Dong, Yimin Yuan, Geng Ma, Yunfei Guo, Min Gu
Changes in the age-specific body mass index distribution among urban children between 2002 and 2018 in Changsha, China
Sha Zhao, Xun Li, Shi-Ting Xiang, Lihua Xie, Rutong Kang, Liping Li, Zhenghui Xiao, Yan Zhong
Proteomic analysis of urine reveals biomarkers for the diagnosis and phenotyping of abdominal-type Henoch-Schonlein purpura
Lulu Jia, Jianqiang Wu, Jing Wei, Lina Du, Panpan Wang, Yanju Zhang, Yuncui Yu, Xiaoling Wang, Yan Yang, Youhe Gao
A long non-coding RNAs expression signature to improve prognostic prediction of Wilms tumor in children
Hongyan Zhao, Peng Wang, Gang Wang, Shuo Zhang, Feng Guo
Effect of fat mass index, fat free mass index and body mass index on childhood blood pressure: a cross-sectional study in south China
Huijing He, Li Pan, Jianwei Du, Yuming Jin, Li Wang, Pengben Jia, Guangliang Shan
Electroencephalography monitoring in the neonatal intensive care unit: a Chinese perspective
Zheng Wang, Peng Zhang, Wenhao Zhou, Xiaoyu Zhou, Yuan Shi, Xiuyong Cheng, Zhenlang Lin, Shiwen Xia, Wei Zhou, Guoqiang Cheng
An internet-based multidisciplinary online medical consultation system to help cope with pediatric medical needs during the COVID-19 outbreak: a cross-sectional study
Yihui Zhai, Xiaoling Ge, Xiaoxiong Liu, Li Xie, Qian Shen, Chengjie Ye, Zhen Shen, Jie Chen, Hong Xu, Xiaobo Zhang
Wire fracture in postoperative Nuss procedure: a problem that cannot be ignored
Yunxuan Zhang, Qiang Chen, Yarui Luo, Chenyu Sun, Meng Chen, Na Wu, Yimin Xie
KRAS gene polymorphisms are associated with the risk of glioma: a two-center case-control study
Qian Guan, Li Yuan, Ao Lin, Huiran Lin, Xiaokai Huang, Jichen Ruan, Zhenjian Zhuo
An email-based survey of practice regarding hemodynamic monitoring and management in children with septic shock in China
Ying Wang, Juan Qian, Suyun Qian, Chunfeng Liu, Yibing Chen, Guoping Lu, Yucai Zhang, Xiaoxu Ren, Infection Group of Sub-association of Pediatric Intensive Care Physicians
Translation and validation of the Chinese version of Brace Questionnaire (BrQ)
Shanshan Liu, Guangjin Zhou, Nanfang Xu, Shuo Mai, Qi Wang, Lin Zeng, Chaojun Du, Yaoxu Du, Yan Zeng, Miao Yu, Zhongjun Liu
Highly homogeneous microbial communities dominated by Mycoplasma pneumoniae instead of increased resistance to macrolide antibiotics is the characteristic of lower respiratory tract microbiome of children with refractory Mycoplasma pneumoniae pneumonia
Jinglong Chen, Zhimin Xi, Yanyan Shi, Lijuan Liu, Libo Wang, Liling Qian, Aizhen Lu
Clinical analysis of seven pediatric patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Jingzhou, Hubei, China: a retrospective study
Lanqiong Zhou, Xu Song, Hongzhu Lu, Yajun Mao, Chengbo Liu, Yan Yuan, Qihong Fan
3D CT airway evaluation-guided intraluminal placement of endobronchial blocker in pediatric patients: a randomized controlled study
Yingyi Xu, Le Li, Jianning Hou, Na Zhang, Minting Zeng, Qianqi Qiu, Yufeng Liang, Wei Wei, Yonghong Tan
Prenatal, perinatal, and postnatal factors associated with autism spectrum disorder cases in Xuzhou, China
Zenghua Yong, Yunlong Dou, Yuchen Gao, Xuena Xu, Yanli Xiao, Hongjuan Zhu, Shengli Li, Baoqiang Yuan
Amplitude-integrated electroencephalography improves the predictive ability of acute bilirubin encephalopathy
Hesheng Chang, Jing Zheng, Jun Ju, Shuxia Huang, Xue Yang, Runyu Tian, Zunjie Liu, Gaifen Liu, Xuanguang Qin
Neutrophil-to-lymphocyte ratio as a predictive marker for severe pediatric sepsis
Xi Zhong, Aijia Ma, Zhongwei Zhang, Yong Liu, Guopeng Liang
Serum IgA/C3 ratio and glomerular C3 staining predict progression of IgA nephropathy in children
Yuanyuan Lang, Shaona Song, Linsheng Zhao, Yi Yang, Tao Liu, Yongming Shen, Wenhong Wang