Vol 9, No 4 (August 2020): Translational Pediatrics

Original Article

The role of inducible costimulatory molecular ligand (ICOSL) in children with neutrophilic asthma
Heting Dong, Ting Wang, Meijuan Wang, Yongdong Yan, Xinxing Zhang, Wenjing Gu, Wei Ji, Li Huang, Zhengrong Chen
Initial use of voriconazole positively affects outcome of Candida parapsilosis bloodstream infection: a retrospective analysis
Yejuan Wu, Dong Wei, Xiaohui Gong, Yunlin Shen, Yingying Zhu, Junfang Wang, Zhen Gao
Semiquantitative analysis of power doppler ultrasonography versus Tc-99m DMSA scintigraphy in diagnostic and severity assessment of acute childhood pyelonephritis
Hui Zhu, Minguang Chen, Hongxia Luo, Yin Pan, Wenjie Zheng, Yan Yang
The burden of respiratory syncytial virus associated with acute lower respiratory tract infections in Chinese children: a meta-analysis
Zhengde Xie, Qiang Qin, Kunling Shen, Cheng Fang, Yang Li, Tong Deng
Evaluation of assessment of caregiver experience with neuromuscular disease: reliability and responsiveness of a new caregiver-reported outcome measure in patients with cerebral palsy
Nanfang Xu, Hiroko Matsumoto, Joshua Hyman, Benjamin Roye, Heakyung Kim, David P. Roye Jr
Reliability and validity of the simplified Chinese version of the Early Onset Scoliosis-24-Item Questionnaire (EOSQ-24)
Zhehuang Li, Yu Yue, Hiroko Matsumoto, Michael G. Vitale, David P. Roye Jr, Xiangjian Song, Nanfang Xu
Dynamic change of Mycoplasma pneumoniae pneumonia in hospitalized children in a general hospital: a 3-year retrospective analysis
Yan Xing, Dan Wang, Kai Sheng, Xiumei Xiao, Hongling Wei, Ling Liu, Wei Zhou, Xiaomei Tong
Home-based health management needs of children with type 1 diabetes mellitus in China: an information platform-based qualitative study
Qunfeng Lu, Youwei Li, Ziyi Cai, Sha Cui, Yan Shi
Viral etiology and atopic characteristics in high-risk asthmatic children hospitalized for lower respiratory tract infection
Ting Wang, Heting Dong, Wujun Jiang, Yan Li, Huiming Sun, Li Huang, Meijuan Wang, Canhong Zhu, Wei Ji, Yuqing Wang, Chuangli Hao, Zhengrong Chen, Yongdong Yan
Chemical pleurodesis and somatostatin in treating spontaneous chylothorax in pediatric patients: a retrospective analysis and review of the literature
Wei-Guang Long, Bin Cai, Jian-Ming Deng, Yang Liu, Wen-Jie Wang, Juan Luo
The efficacy and safety of a ketogenic diet for children with refractory epilepsy in China: a retrospective single-center cohort study
Hua Li, Mei Ouyang, Peiqi Zhang, Lingxia Fei, Xiangshu Hu