Vol 10, No 2 (February 2021): Translational Pediatrics

Original Article

Web-based calculator for biliary atresia screening in neonates and infants with cholestasis
Dongying Zhao, Shengli Gu, Xiaohui Gong, Yahui Li, Xiaoang Sun, Yan Chen, Zhaohui Deng, Yongjun Zhang
Improvement of the functioning and efficiency of a Code Blue system after training in a children’s hospital in China
Yu Shi, Gongbao Liu, Di Cao, Guoping Lu, Lin Yuan, Yuping Qian, Jie Xu, Chengjun Sun, Mengmeng Ge, Lingyu Lai, Xuan Wang, Yiqun Lu, Guoying Huang, Xiaowen Zhai
Efficacy and safety of PEG-asparaginase versus E. coli L-asparaginase in Chinese children with acute lymphoblastic leukemia: a meta-analysis
Zhan-Jing Dai, Yan-Qin Huang, Yun Lu
Derivation and validation of a prediction model for neonate unplanned rehospitalization in a tertiary center in China
Wan-Ju Tsai, Tian-Yang Qian, Chun-Mei Lu, Qing Liu, Lai-Shuan Wang
Long non-coding RNA MALAT1 plays a protective role in bronchopulmonary dysplasia via the inhibition of apoptosis and interaction with the Keap1/Nrf2 signal pathway
Min Zhang, Xiaoyue Zhang, Xiaoyun Chu, Lihua Cheng, Cheng Cai
The thyroid hormone levels and glucose and lipid metabolism in children with type 1 diabetes: a correlation analysis
Chuanjie Yuan, Xiaomei Sun, Yin Liu, Jin Wu
Exploration of the relationship between intestinal flora changes and gut acute graft-versus-host disease after hematopoietic stem cell transplantation
Aiyun Song, Nan Shen, Chi Gan, Changying Luo, Chengjuan Luo, Jianmin Wang, Qing Cao, Jing Chen
The influence of pregnancy-induced hypertension syndrome on the metabolism of newborns
Hu Hao, Xia Gu, Yao Cai, Hui Xiong, Liping Huang, Wei Shen, Fei Ma, Xin Xiao, Sitao Li
Outcome of very preterm infants delivered outside tertiary perinatal centers in China: a multi-center cohort study
Shulin Pan, Siyuan Jiang, Su Lin, Shoo K. Lee, Yun Cao, Zhenlang Lin, on behalf of the Reduction of Infection in Neonatal Intensive Care Units using the Evidence-based Practice for Improving Quality (REIN-EPIQ) Study Group
The effect of vibrating positive expiratory pressure therapy on refractory Mycoplasma pneumoniae pneumonia prognosis in children
Jiali Sun, Jinglong Chen, Libo Wang, Aizhen Lu
Airway exposure to perfluorooctanoate exacerbates airway hyperresponsiveness and downregulates glucocorticoid receptor expression in asthmatic mice
Zeyu Zeng, Weihui Ma, Ran Zhao, Xiaoyan Dong
Immune cell function assays in the diagnosis of infection in pediatric liver transplantation: an open-labeled, two center prospective cohort study
Feng Xue, Wei Gao, Tian Qin, Cheng Wu, Yi Luo, Jing Chen, Tao Zhou, Mingxuan Feng, Bijun Qiu, Jianjun Zhu, Jia He, Qiang Xia
Can domperidone decrease transit time of pediatric video capsule endoscopy? A randomized controlled trial
Jie Wu, Ziqing Ye, Aijuan Xue, Ying Huang
ABCA3 gene mutations shape the clinical profiles of severe unexplained respiratory distress syndrome in late preterm and term infants
Jianhui Wang, Juan Fan, Yuting Zhang, Lie Huang, Yuan Shi
Effects of different oral care strategies on postoperative pneumonia in infants with mechanical ventilation after cardiac surgery: a prospective randomized controlled study
Xian-Rong Yu, Ning Xu, Shu-Ting Huang, Qi-Liang Zhang, Zeng-Chun Wang, Hua Cao, Qiang Chen
Reliability and validity of a novel caregiver-assessed skills system based on the ALSO conception in children with autism spectrum disorders
Yuanxin Chen, Jingyi Wang, Yanqin Guo, Zhuohong Zhu, Xiaoyu Bai, Xinying Li
A novel missense mutation in SMPX causes a rare form of X-linked postlingual sensorineural hearing loss in a Chinese family
Yingyuan Guo, Yanru Hao, Dejun Zhang, Hongen Xu, Duojiao Yu, Jingmao Lv, Zeming Fu, Shuang Han, Fang Guo, Jie Bai, Guofang Guan
Image measurements of os odontoideum in children
Haicheng Dou, Chenglong Xie, Xiangyang Wang, Qishan Huang
The effect of complicated febrile convulsion on hippocampal function and its antiepileptic treatment significance
Bin Li, Youjia Wu, Qingjuan He, Hui Zhou, Jin Cai
The clinical characteristics of Mycoplasma pneumoniae pneumonia and its relationship between hypokalemia in west China
Zhoubo Han, Yong Zhang, Shunli Liao, Na Zhou
Sigh syndrome during the COVID-19 pandemic: Is it a signal of the mental health status of Chinese children and adolescents?
Yijie Huang, Huiyun Zhang, Yinghong Fan, Maosheng Ji, Li Wang, Tao Ai