Original Article


Therapeutic drug monitoring and CYP2C19 genotyping guide the application of voriconazole in children

Xiaomin Chen, Yuhua Xiao, Huiping Li, Zhi Huang, Jingyu Gao, Xinyao Zhang, Yirong Li, Bindanda Mvuama Van Timothee, Xiaoqin Feng

Download Citation