Original Article


Development of a model for early differentiation of adenovirus pneumonia from Mycoplasma pneumoniae pneumonia

Hu Zhang, Huajun Li, Lijun Wang, Lisu Huang, Qibo Ma, Hanwen Wu, Huanchun Pang, Yiping Chen, Zhengshang Ruan

Download Citation