Original Article


Vortex formation time as an index of left ventricular filling efficiency: comparison between children volunteers and patients with tetralogy of Fallot

Li-Wei Hu, Yang Xiang, Su-Yang Qin, Rong-Zhen Ouyang, Jin-Long Liu, Ya-Feng Peng, Wei-Hui Xie, Yong Zhang, Hong Liu, Yu-Min Zhong