Original Article


Risk factors and outcomes associated with acute kidney injury following extracardiac total cavopulmonary connection: a retrospective observational study

Liting Bai, Yu Jin, Peiyao Zhang, Yixuan Li, Peng Gao, Wenting Wang, Xu Wang, Zhengyi Feng, Ju Zhao, Jinping Liu