Reliability and validity of an instrument to assess pediatric inpatients’ experience of care in China

Guangyu Hu, Changzheng Yuan, Haoming Ren, Jinliang Hu, Mingxia Shang, Kun Wang