Bioinformatics analysis reveals the roles of cytoskeleton protein transgelin in occurrence and development of proteinuria

Yingxue Ding, Zongli Diao, Hong Cui, Aijun Yang, Wenhu Liu, Lina Jiang