Clinical and genetic spectrum of neonatal arrhythmia in a NICU

Yi Dai, Rong Yin, Lin Yang, Zhi-Hua Li