The correlation between polymorphisms in the XPC gene and glioma susceptibility in a Chinese pediatric population

Zhuorong Zhang, Yihuan Huang, Honghao Chen, Ping Wu, Zhijian Deng, Gaoyan Deng, Yongqin Zheng, Guoyuan Li, Li Yuan, Yingyi Xu