PEX26 gene genotype-phenotype correlation in neonates with Zellweger syndrome

Yue He, Sam Bill Lin, Wen-Xuan Li, Lin Yang, Rong Zhang, Chao Chen, Lin Yuan