Laparoscopic percutaneous extraperitoneal closure with peritoneum reinforcement repair for pediatric inguinal hernia: a single-center experience with over 2,000 patients

Shouxing Duan, Peijian Zhang, Xiaobin Lin, Lian Zheng