Changes in pediatric healthcare utilization in Hunan Province, China, during the COVID-19 pandemic: a multi-center cross-sectional study

Haipeng Yan, Xun Li, Xiulan Lu, Saizhen Zeng, Yuanhong Yuan, Xian Hu, Yimin Zhu, Zhenghui Xiao