A novel frameshift mutation in the FGD1 gene causing Aarskog-Scott syndrome patient with hypogonadism: a case report

Hongshuai Jia, Tiantian Ma, Ziqin Liu, Yuru Ouyang, Chunsheng Hao