Clinical characteristics and therapeutic outcomes of mediastinal neuroblastoma with intraspinal extension: a retrospective study

Jue Tang, Dan Zhang, Ying-Yi Xu, Xin-Ke Xu, Feng-Hua Wang, Jia-Hang Zeng, Jiang-Hua Liang, Wei Liu, Le Li