Case Report


Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome with idiopathic central precocious puberty: a case report

Wei Jin, Chunjian Gu, Zhenghua Fei, Jingying Fei, Gesheng Wen, Yanhua Min, Dongchan Chen, Wei Wu

Download Citation