Original Article


Distal foundation augmentation enhances the “Bridge” role of single traditional growing rods in the treatment of severe early-onset scoliosis: a retrospective comparative cohort study

Yong Hai, Honghao Yang, Nan Kang, Jincai Yang, Qingjun Su, Li Guan, Yuzeng Liu, Xianglong Meng, Yunsheng Wang

Download Citation