Case Report


Treating GNAO1 mutation-related severe movement disorders with oxcarbazepine: a case report

Weihao Ling, Danping Huang, Fan Yang, Zuozhen Yang, Min Liu, Qiujiao Zhu, Jing Huang, Rui Zhou, Xuqin Chen

Download Citation