Original Article


Parents’ knowledge and attitude and behavior toward autism: a survey of Chinese families having children with autism spectrum disorder

Fang Wang, U-Chong Lao, Yi-Pei Xing, Ping Zhou, Wen-Lin Deng, Yu Wang, Yue Ji, Miao-Ying Chen, Hai Li, Xiao-Bing Zou

Download Citation