Dynamic change of Mycoplasma pneumoniae pneumonia in hospitalized children in a general hospital: a 3-year retrospective analysis

Yan Xing, Dan Wang, Kai Sheng, Xiumei Xiao, Hongling Wei, Ling Liu, Wei Zhou, Xiaomei Tong