Anxiety in Chinese pediatric medical staff during the outbreak of Coronavirus Disease 2019: a cross-sectional study

Fang-Fang Cheng, Shi-Hong Zhan, An-Wei Xie, Shi-Zhong Cai, Li Hui, Xiao-Xing Kong, Jian-Mei Tian, Wen-Hua Yan