Ras pathway mutation feature in the same individuals at diagnosis and relapse of childhood acute lymphoblastic leukemia

Hong-Hong Zhang, Hong-Sheng Wang, Xiao-Wen Qian, Xiao-Hua Zhu, Hui Miao, Yi Yu, Jian-Hua Meng, Jun Le, Jun-Ye Jiang, Ping Cao, Wen-Jing Jiang, Ping Wang, Yang Fu, Jun Li, Mao-Xiang Qian, Xiao-Wen Zhai