Original Article


Early metabolic derangements and unfavorable outcomes in pediatric traumatic brain injury: a retrospective multi-center cohort study

Sarah Yao, Shu-Ling Chong, John Carson Allen, Hongxing Dang, Meixiu Ming, Lawrence C. N. Chan, Chin Seng Gan, Jian Ji, Lijia Fan, Hiroshi Kurosawa, Jan Hau Lee; the Pediatric Acute & Critical Care Medicine Asian Network (PACCMAN)

Download Citation