Vol 9, No 1 (February 2020): Translational Pediatrics

Original Article

Ras pathway mutation feature in the same individuals at diagnosis and relapse of childhood acute lymphoblastic leukemia
Hong-Hong Zhang, Hong-Sheng Wang, Xiao-Wen Qian, Xiao-Hua Zhu, Hui Miao, Yi Yu, Jian-Hua Meng, Jun Le, Jun-Ye Jiang, Ping Cao, Wen-Jing Jiang, Ping Wang, Yang Fu, Jun Li, Mao-Xiang Qian, Xiao-Wen Zhai
Clinical value of virtual touch tissue imaging quantification in diagnosis and treatment of congenital muscular torticollis in children
Hongxia Luo, Tianran Li, Senmin Wu, Hui Zhu, Kai Chen, Lie Ma, Miaomiao Lin
Clinical exome sequencing revealed that FLNC variants contribute to the early diagnosis of cardiomyopathies in infant patients
Feifan Xiao, Qiufen Wei, Bingbing Wu, Xu Liu, Aiyao Mading, Lin Yang, Yan Li, Fang Liu, Xinnian Pan, Huijun Wang
Successful umbilical cord blood transplantation in children with leukocyte adhesion deficiency type I
Xiaowen Qian, Ping Wang, Hongsheng Wang, Wenjin Jiang, Jinqiao Sun, Xiaochuan Wang, Xiaowen Zhai
Mutations predictive of hyperactive Ras signaling correlate with inferior survival across high-risk pediatric acute leukemia
Gina M. Ney, Bailey Anderson, Jonathan Bender, Chandan Kumar-Sinha, Yi-Mi Wu, Pankaj Vats, Marcin Cieslik, Dan R. Robinson, Qing Li, Arul M. Chinnaiyan, Rajen Mody
Clinical analysis of 10 neonates born to mothers with 2019-nCoV pneumonia
Huaping Zhu, Lin Wang, Chengzhi Fang, Sicong Peng, Lianhong Zhang, Guiping Chang, Shiwen Xia, Wenhao Zhou