Vol 1, No 1 (July 2012): Translational Pediatrics

Original Articles

Vitamin D intake in young children with acute lower respiratory infection
Karen S Leis, J Dayre McNally, Matthew R Montgomery, Koravangattu Sankaran, Chandima Karunanayake, Alan M Rosenberg
Epidemiologic survey on hospitalized neonates in China
Ke-Lun Wei, Yu-Jia Yang, Yu-Jia Yao, Li-Zhong Du, Qing-Hong Wang, Rui-Hua Wang, Ling Wang, Ying Lin, Jing Liu, Hua Wang, Xiao-Lei Wang, Hong-Min Wu, Kai Wu, Yin Chen, Xiao-Yun Zhong, Jia-Lin Yu, Qiu Tan, Yu-Chun Huang, Chao Chen, Ji-Mei Wang, Bin Yi, Shao-Han Nong, Bo Li, Xiong Song, Xian-Zhi Liu, Jian-Pu Lai, You-Xiang Zhang, Qi-Liang Cui, You-De Wang, Lin Shi, Xiu-Feng Guo, Shao-Li Guo, Li Yao, Mei Hong, Shi-Wen Xia, Xi-Rong Gao, Lin-Xia Cheng, Yun Li, Hong-Yun Wang, Dong-Yan Liu, Qing-Zhi Meng, Xiu-Rong Mu, Qi-Xin Wang, Chao-Ying Yan, Guo-Sheng Liu, Jun-Ying Xie, Dawuti Muheter, Jing Wu, Li-Xing Lin, Jia-Hui Xu, Bai-Li Zhao, Jing-Hua Zhang, Ying Wu, Xiao Chen, Ruo-Bing Shan, Zu-Hui Huang, Xia Hu, Shu-Rong Zhang, Zhen-Zhi Ye, Ben-Qing Wu, Chang-Hui Chen, Ying Xiong, Yu-Min Liu, Zhen-Ying Yang, Jing Guo, Li-Wen Chang, Gao-Qiang Wu, Xu-Jie Chen, Han-Chu Liu, Dong Wang, Shu-Qun Yu, Li Liu, Yu-Hong Cai, Xiao-Hua Chen, Jian-Wu Zeng, Ming-Xia Li, Gao-Qiang Wu, Ming-Zhu Li, Long Li, Ming-Liang Fu, An-Ying Li, Li Li, Hong Xiong, Xiu-Yong Cheng, Zhi-Qiong Cheng
A pilot trial on the treatment of gastroesophageal reflux-related cough in infants
Darryl J. Adamko, Carina M. Majaesic, Christopher Skappak, Adrian B. Jones