Vol 11, No 4 (April 2022): Translational Pediatrics

Original Article

Apneic oxygenation with low-flow oxygen cannula for rapid sequence induction and intubation in pediatric patients: a randomized-controlled trial
Naiyana Aroonpruksakul, Peerapong Sangsungnern, Taniga Kiatchai
Cardiac autonomic modulation in children with severe liver disease, before and after liver transplantation
Renata Salatini, Joice Amaral, Rodrigo Daminello Raimundo, Fernando Rocha, Luiz Carlos de Abreu, Mauro Morais, Uenis Tannuri, Ana Cristina Tannuri
Study of novel NARS2 variants in patient of combined oxidative phosphorylation deficiency 24
Yi Zhang, Xiangyue Zhao, Yufei Xu, Lina Chen, Niu Li, Ruen Yao, Xiumin Wang, Jian Wang, Tingting Yu
Teardrop and sourcil line (TSL): a novel radiographic sign that predicts residual acetabular dysplasia (RAD) in DDH after closed reduction
Peng Huang, Dahui Wang, Yueqiang Mo, Yiming Zheng, Bo Ning
Early supplementation of folate and vitamin B12 improves insulin resistance in intrauterine growth retardation rats
Hui Zhang, Xinli Wang, Jin Zhang, Yuhong Guan, Yan Xing
Tracking of physical fitness levels from childhood and adolescence to adulthood: a systematic review and meta-analysis
Antonio García-Hermoso, Mikel Izquierdo, Robinson Ramírez-Vélez
A novel method to accurately locate the reconstructed auricle
Pengfei Sun, Changchen Wang, Xin Huang, Bo Pan
The effect of liver transplantation for argininemia—the largest experiences in a single center
Bin Cui, Lin Wei, Li-Ying Sun, Wei Qu, Zhi-Gui Zeng, Ying Liu, Zhi-Jun Zhu
Relationship between growth and intelligence quotient in children with Down syndrome
Anna Kłosowska, Agnieszka Kuchta, Agnieszka Ćwiklińska, Kornelia Sałaga-Zaleska, Maciej Jankowski, Przemysław Kłosowski, Arkadiusz Mański, Michał Zwiefka, Paulina Anikiej-Wiczenbach, Jolanta Wierzba
The influence of circulating fibrinogen level on postoperative blood loss and blood transfusion in pediatric cardiac surgery: a retrospective observational study
Gyeong-Jo Byeon, Ji-Uk Yoon, Hye-Jin Kim, Eun-Ji Choi, Eun-Jung Kim, Seyeon Park, Soon Ji Park, Wonjae Heo, Hee Young Kim
A systematic review and meta-analysis of pulmonary surfactant combined with budesonide in the treatment of neonatal respiratory distress syndrome
Zongyan Yi, Yajuan Tan, Yang Liu, Ling Jiang, Li Luo, Liang Wang, Wei Lei, Jiping Tan, Ruofen Yan
Efficacy and safety of mineral trioxide aggregate (MTA) pulpotomy for caries-exposed permanent teeth in children: a systematic review and meta-analysis
Yan Wang, Sha Luo, Weiwei Tang, Luping Yang, Yue Liao, Fan Liu
Efficacy and safety analysis of high-flow nasal cannula in children with bronchiolitis: a systematic review and meta-analysis
Juan Cao, Qiuyue Cai, Yu Xing, Lihua Zhong, Changsi Wen, Huimin Huang
Risk factors of cerebral palsy in children: a systematic review and meta-analysis
Dandan Chen, Meiyuan Huang, Yangyan Yin, Dongmei Gui, Yuniao Gu, Taiping Zhuang, Caihua Chen, Kaiming Huo
Lung volume determination by dual-source computed tomography in infants with pulmonary artery sling: a case-control study
Qiuyi Cai, Bing Wen, Jianlin Li, Liangbo Hu, Jian Liu, Hao Yang
Fingolimod protects against experimental necrotizing enterocolitis by regulating intestinal T cell differentiation
Yao Fu, Li-Ping Chen, Peng Li, Zhi-Bao Lv