Vol 10, No 6 (June 2021): Translational Pediatrics

Original Article

Early recognition of necrotizing pneumonia in children based on non-contrast-enhanced computed tomography radiomics signatures
Xin Chen, Weiguo Li, Fang Wang, Ling He, Enmei Liu
Hematopoietic stem cell transplantation for thalassemia major using HLA fully-matched and mismatched donor grafts
Chuwen Huang, Yuhua Qu, Sha Liu, Shushan Nie, Hua Jiang
Persistent fifth aortic arch: a single-center experience, case series
Yuanyuan Liu, Hui Zhang, Jun Ren, Aimei Cao, Jinghui Guo, Bo Liu, Min Bao, Chunhua Zheng
Early neonatal mortality trend in adolescent pregnant women in the State of São Paulo, Brazil, from 1996 to 2017
Adriana Gonçalves de Oliveira, Hugo Macedo Jr, Edigê Felipe de Sousa Santos, Claudio Leone, Francisco Naildo Cardoso Leitão, Renata M. M. Pimentel, Luiz Carlos de Abreu, Rubens Wajnsztejn
Comparison of two surgical methods for the treatment of optic pathway gliomas in the intraorbital segment: an analysis of long-term clinical follow-up, which evaluates the surgical outcomes
Peng Yang, Hao-Cheng Liu, E Qiu, Wei Wang, Jia-Liang Zhang, Li-Bin Jiang, Jun Kang
An analysis of the diagnosis, clinical characteristics, treatment, and survival outcomes of 36 extracranial malignant rhabdoid tumor patients
Yuhua Shan, Jiaoyang Cai, Yali Han, Chenjie Xie, Honxiang Gao, Lei Zhang, Jingjing Li, Ruicheng Tian, Yu Liang, Jing Wang, Changcheng Chen, Bin Ji, Jingyan Tang, Min Xu, Song Gu
Prevention and treatment of new hepatitis B after living donor liver transplantation in children
Junjie Li, Ming Ma, Xiaodong Wang, Wentao Jiang
Successful single kidney transplantation from pediatric donors less than or equal to 10 kg to adult recipient: a retrospective cohort study
Chuxiao Chen, Xiaojun Su, Chenglin Wu, Longshan Liu, Huanxi Zhang, Ronghai Deng, Qian Fu, Xiaopeng Yuan, Yitao Zheng, Jiang Qiu, Guodong Chen, Gang Huang, Suxiong Deng, Jiguang Fei, Lizhong Chen, Jun Li, Changxi Wang
Cost of neonatal intensive care for extremely preterm infants in Canada
Asaph Rolnitsky, Sharon L. Unger, David R. Urbach, Chaim M. Bell
Effect of SOCS3 on apoptosis of human trophoblasts via adjustment of the JAK2/STAT3 signaling pathway in preterm birth
Yin Yin, Lin Qu, Dicong Zhu, Yang Wu, Xin Zhou
Analysis of gut microbiota alteration and application as an auxiliary prognostic marker for sepsis in children: a pilot study
Bailu Du, Nan Shen, Yue Tao, Sijuan Sun, Fang Zhang, Hong Ren, Qing Cao, Xi Mo
Molecular epidemiologic study of citrin deficiency by screening for four reported pathogenic SLC25A13 variants in the Shaanxi and Guangdong provinces, China
Wei-Xia Lin, Muhammad Rauf Yaqub, Zhan-Hui Zhang, Man Mao, Han-Shi Zeng, Feng-Ping Chen, Wei-Ming Li, Wen-Zhe Cai, Ying-Qiang Li, Zhi-Yong Tan, Wei Sheng, Zhi-Min Li, Xiao-Ling Tao, Yuan-Xia Li, Jun-Ping Zhang, Yao-Bin Han, Yan Li, Wu-Qiong Duan, Bao-Ni Ye, Ya-Rong Li, Yuan-Zong Song
Assessment of continuous neutrophil CD64 index measurement for diagnosing sepsis and predicting outcome in a Chinese pediatric intensive care unit: a prospective study
Wei Cui, Yuanyuan Xu, Hui Fang, Wenjia Tong, Liran Zhu, Danqun Jin, Haipeng Liu
Comparison of safety, effectiveness and serum inflammatory factor indexes of Saccharomyces boulardii versus Bifidobacterium triple viable in treating children with chronic diarrhea: a randomized trial
Jiawei Zhang, Su Wan, Qingqing Gui
Association between the use of antibiotics during pregnancy and obesity in 5-year-old children
Chunyu Zhuang, Xueli Liao, Mianai Fu, Huiling Shi, Bailang Lin, Canyang Zhu, Qiuxia Chen, Biwei Mai, Rui Liu
Clinical observation of the effect of modified Ginseng-Schisandra decoction (MGSD) on trace elements and immune function in children with spleen deficiency syndrome after recurrent respiratory tract infection (RRTI): a randomized controlled trial
Hua Li, Qing-Ke Cui, Zhan Li, Jie Li, Feifei Li
Study on the mechanism of the Modified Ginseng-Schisandra Decoction (MGSD) in the treatment of recurrent respiratory tract infection (RRTI) based on network pharmacology
Qing-Ke Cui, Hua Li, Zhan Li, Jie Li, Liqi Song

Study Protocol

A protocol to develop a standard guideline for neonatal pain management
Qiao Shen, Hongyao Leng, Yuan Shi, Yaolong Chen, Xianlan Zheng; on behalf of the working group of Evidence-Based Guidelines for Neonatal Pain Management