Vol 10, No 5 (May 27, 2021): Translational Pediatrics

Original Article

Alterations in biochemical markers in adenovirus infection
Constanza Gómez de Oña, Marta E. Alvarez-Argüelles, Susana Rojo-Alba, Helena Casares, Mireia Arroyo, Julián Rodríguez, María de Oña, Santiago Melón
Characteristics of the intestinal microbiota and metabolism in infants with extrauterine growth restriction
Sainan Fan, Kun Zhang, Anping Lv, Yanan Ma, Xiaohui Fang, Jinping Zhang
Amplitude of low-frequency fluctuation may be an early predictor of delayed motor development due to neonatal hyperbilirubinemia: a fMRI study
Kai Yan, Feifan Xiao, Yuwei Jiang, Chunmei Lu, Yong Zhang, Yanting Kong, Jian Zhou, Junbo Wang, Chengxiang Lin, Haowei Yang, Dajiang Zhang, Guoqiang Cheng, Zhongwei Qiao, Liping Wang, Qian Qin, Wenhao Zhou
Value of magnetic resonance imaging indices of left renal vein entrapment in the diagnosis of nutcracker syndrome in children
Ren Wang, Meiqiu Wang, Zhengkun Xia, Chunlin Gao, Qianhuining Kuang, Xiang Fang, Min Yu, Yinchao Peng, Xiaojie Li, Yaqin Wei, Tao Ju
The effectiveness of infliximab for Kawasaki disease in children: systematic review and meta-analysis
Dan Li, Xiaohui Li, Wenting Dou, Yang Zheng
Use of the ductal curvature index to assess the risk of ductal stenting in patients with duct-dependent pulmonary circulation
Nathalie Mini, Martin B. E. Schneider, Peter A. Zartner
Laparoscopic percutaneous extraperitoneal closure with peritoneum reinforcement repair for pediatric inguinal hernia: a single-center experience with over 2,000 patients
Shouxing Duan, Peijian Zhang, Xiaobin Lin, Lian Zheng
Exploring prediction model and survival strategies for pulmonary hemorrhage in premature infants: a single-center, retrospective study
Jing Li, Hejie Xia, Lin Ye, Xiaoxia Li, Zhiqun Zhang
The feasibility of ultrasound Graf method in screening infants and young children with congenital hip dysplasia and follow-up of treatment effect
Dandan Liu, Xiaping Mou, Gang Yu, Weixiang Liang, Chun Cai, Xiao Li, Gang Zhang
Analysis of intestinal flora and inflammatory cytokine levels in children with non-infectious diarrhea
Lijia Li, Qingqing Yan, Na Ma, Xiuling Chen, Guiling Li, Min Liu
Pediatric open globe injury in left-behind children treated by pars plana vitrectomy in China
Xiaonan Zhuang, Rui Jiang, Gezhi Xu, Zhongcui Sun
Clinical value of NT-proBNP measurements in assessing patients in the pediatric intensive care unit
Fang Liu, Xiaoli Luo, Xiuqi Chen, Zhenhao Lu, Dan Wei, Zhiyong Yang
Effect of acetabular morphological parameters applied in proximal femoral varus osteotomy on the treatment of developmental dysplasia of the hip in children
Shenghua Qiu, Haiwei Lin, Meng Xu, Chengliang Liu, Haifeng Wang, Qingwei Cao, Jinxiang Liu

Review Article on Fetal Surgery1

Modern fetal surgery—a historical review of the happenings that shaped modern fetal surgery and its practices
Lauren L. Evans, Michael R. Harrison
Narrative review of congenital lung lesions
Shaun M. Kunisaki
Congenital diaphragmatic hernia: a narrative review of controversies in neonatal management
Michelle J. Yang, Katie W. Russell, Bradley A. Yoder, Stephen J. Fenton
Fetal endoscopic tracheal occlusion for congenital diaphragmatic hernia: a narrative review of the history, current practice, and future directions
Erin E. Perrone, Jan A. Deprest
Abdominal wall defects
Christina M. Bence, Amy J. Wagner
Development of an artificial placenta for support of premature infants: narrative review of the history, recent milestones, and future innovation
Brian P. Fallon, George B. Mychaliska
A narrative review of in utero gene therapy: advances, challenges, and future considerations
Nicholas K. Yung, Nathan L. Maassel, Sarah J. Ullrich, Adele S. Ricciardi, David H. Stitelman
Fetal myelomeningocele repair: a narrative review of the history, current controversies and future directions
Kaeli J. Yamashiro, Diana L. Farmer
Fetal interventions for congenital renal anomalies
Ahmer Irfan, Elizabeth O’Hare, Eric Jelin
Twin to twin transfusion syndrome
Jena L. Miller
Fetal abdominal tumors and cysts
Darrell L. Cass

Disclosure:

1. The series “Fetal Surgery” was commissioned by the editorial office, Translational Pediatrics without any sponsorship or funding. Eric Jelin and George B. Mychaliska served as the unpaid Guest Editors for the series.