Vol 10, No 4 (April 2021): Translational Pediatrics

Original Article

Effectiveness of dietary interventions on weight outcomes in childhood: a systematic review meta-analysis of randomized controlled trials
Qi Long, Ting Zhang, Fei Chen, Wenqiao Wang, Xia Chen, Ming Ma
Clinical characteristics and therapeutic outcomes of mediastinal neuroblastoma with intraspinal extension: a retrospective study
Jue Tang, Dan Zhang, Ying-Yi Xu, Xin-Ke Xu, Feng-Hua Wang, Jia-Hang Zeng, Jiang-Hua Liang, Wei Liu, Le Li
Clinical implications of TPO and AOX1 in pediatric papillary thyroid carcinoma
Yongbo Yu, Shengcai Wang, Xuexi Zhang, Shuai Xu, Yanzhen Li, Qiaoyin Liu, Yeran Yang, Nian Sun, Yuanhu Liu, Jie Zhang, Yongli Guo, Xin Ni
Congenital central hypoventilation syndrome in neonates: report of fourteen new cases and a review of the literature
Mei Mei, Lin Yang, Yulan Lu, Laishuan Wang, Guoqiang Cheng, Yun Cao, Chao Chen, Liling Qian, Wenhao Zhou
Clinical application of fractional exhaled nitric oxide and nasal nitric oxide levels for the assess eosinophilic inflammation of allergic rhinitis among children
Jia-Ying Luo, Hui-An Chen, Jing Ma, Yong-Xin Xiao, Jing-Jiong Yao, Jia-Min Liang, Ying-Si Du, Feng Wang, Bao-Qing Sun
Neonatal outcome of small for gestational age infants born at 26–33 weeks’ gestation in Chinese neonatal intensive care units
Yihuang Huang, Lan Zhang, Huiqing Sun, Cuiqing Liu, Yi Yang, Shoo K. Lee, Yun Cao, Siyuan Jiang, on behalf of the Reduction of Infection in Neonatal Intensive Care Units using the Evidence-based Practice for Improving Quality (REIN-EPIQ) Study Group
Factors affecting successful use of intranasal dexmedetomidine: a cohort study from a national paediatrics tertiary centre
Lijia Fan, Yinghao Lim, Gloria Songmei Wong, Ryan Taylor
The role and mechanism of 1,25-dihydroxyvitamin D3 in regulating the Rho-kinase signaling pathway in asthmatic rats
Wei-Min Tian, Wei-Wei Chen, Yu Chen, Chen-Xi Lin, Jin-Xian Huang, Ya-Ping Song, Yun-Gang Yang
A comparison of the growth status, level of blood glucose, and lipid metabolism in small for gestational age and appropriate for gestational age girls with central precocious puberty: a retrospective study
Xiao Yu, Xi Yang, Yue Zhao, Xiao-Ping Luo, Yan Liang, Wei Wu, Yan-Qin Ying, Feng Ye, Ling Hou
Composition characteristics of the gut microbiota in infants and young children of under 6 years old between Beijing and Japan
Chang-E Liu, Yuan-Ming Pan, Zhen-Lan Du, Cong Wu, Xiao-Yang Hong, Yan-Hui Sun, Hai-Feng Li, Jie Liu
Efficacy and tolerability of lamotrigine in the treatment of focal epilepsy among children and adolescents: a meta-analysis
Lang Ji, Yitong Chen, Zhi Mao, Rui Chen, Jianzhao Zhang, Bojing Tan, Linghui Meng
Investigation of the association between imbalance of the intestinal flora and infantile spasms: a pilot case-control study
Lin Wan, Guang Yang, Shan Zhang, Yulin Sun, Zhichao Li, Jing Wang, Xiuyu Shi, Liping Zou
Comprehensive analysis of clinical spectrum and genotype associations in Chinese and literature reported KBG syndrome
Qiuyue Li, Chengjun Sun, Lin Yang, Wei Lu, Feihong Luo
Comparative study of one-stage and the novel two-stage urethroplasty using the transected urethral plate and transverse preputial island flap (TPIF) for severe hypospadias: a single-center experience
Xiaojiang Zhu, Liqu Huang, Jun Wang, Haobo Zhu, Chenjun Chen, Lixia Wang, Yongji Deng, Geng Ma, Yunfei Guo, Zheng Ge
The effects of recombinant human growth hormone therapy on thyroid function in pediatric patients with growth hormone deficiency
Qian Yao, Dong Zheng, Yan Liang, Ling Hou, Yan-Qin Ying, Xiao-Ping Luo, Wei Wu
The long-term observation in Chinese children with monocular myelinated retinal nerve fibers, myopia and amblyopia
Yang Shen, Jing Zhao, Ling Sun, Li Zeng, Zhi Chen, Mi Tian, Xingtao Zhou
Changes in pediatric healthcare utilization in Hunan Province, China, during the COVID-19 pandemic: a multi-center cross-sectional study
Haipeng Yan, Xun Li, Xiulan Lu, Saizhen Zeng, Yuanhong Yuan, Xian Hu, Yimin Zhu, Zhenghui Xiao
A prediction model for risk factors of testicular atrophy after orchiopexy in children with undescended testis
Zhilin Yang, Shoulin Li, Jianchun Yin, Jiming Bao, Hongwu Zeng, Wanhua Xu, Xuan Zhang, Zhihao Xing, Weiguang Zhao, Cundong Liu
Acute peritoneal dialysis is an efficient and reliable alternative therapy in preterm neonates with acute kidney injury
Yan Xing, Kai Sheng, Hui Liu, Song Wu, Hongling Wei, Rui Li, Jing Wang, Zailing Li, Xiaomei Tong
The protective effect and mechanism of epidermal growth factor on necrotizing enterocolitis in a neonatal rat model
Wenqian Chen, Changyi Yang, Heng Xue, Qi Huang
The correlation between neonatal vitamin D levels and the risk of childhood asthma attacks
Wenlin Li, Jin Zhou, Shen Liu, Kaihui Xing, Ling Yang, Lihua Zhong, Qiuli Chen, Wei Zhang
Effect of bronchoalveolar lavage on the clinical efficacy, inflammatory factors, and immune function in the treatment of refractory pneumonia in children
Minqing Pei, Ping Jiang, Tingting Wang, Caifeng Xia, Ruiying Hou, Ailing Sun, Hui Zou
Effect of different administration and dosage of dexmedetomidine in the reduction of emergence agitation in children: a meta-analysis of randomized controlled trials with sequential trial analysis
Xu Zhang, Yan Bai, Min Shi, Shaopeng Ming, Xiaogao Jin, Yubo Xie
The application of magnetic resonance imaging and diffusion-weighted imaging in the diagnosis of hypoxic-ischemic encephalopathy and kernicterus in premature infants
Lin Zhang, Jin Gao, Yibin Zhao, Qian Zhang, Jiantian Lu, Xiaoyun Yang
Feasibility analysis of the use of anterior screw fixation in the treatment of pediatric odontoid fracture
Haicheng Dou, Chenglong Xie, Sipin Zhu, Xiangyang Wang, Qishan Huang, Feiya Zhou
Cesarean section and pregnancy outcomes of preterm premature rupture of membranes under different fertility policies in China
Haili Jiang, Chang Lu, Jianxin Zhou, Weiyuan Zhang
Etiological distribution of pertussis-like syndrome in 756 children in Chengdu
Yanru Liu, Tao Ai, Yinghong Fan, Cheng Xie, Ronghua Lou, Xiangdong Zeng, Li Wang, Yi Peng, Mingjia Chen
Analysis of mycoplasma pneumoniae infection among children with respiratory tract infections in hospital in Chengdu from 2014 to 2020
Lei Zhang, Meimei Lai, Tao Ai, Huiling Liao, Yijie Huang, Ying Zhang, Yanru Liu, Li Wang, Jie Hu

Letter to the Editor

The epidemiology of blood transfusion in hospitalized children: a national cross-sectional study in China
Kai Guo, Xin-Yu Wang, Guo-Shuang Feng, Jian Tian, Yue-Ping Zeng, Shu-Xuan Ma, Xin Ni, Futang Research Center of Pediatric Development (FRCPD)

Editorial on Pediatric Neuroradiology for Trainees and Fellows: An Updated Practical Guide1

Editorial: a practical paediatric neuroradiology guide for trainees and fellows
Felice D’Arco

Review Article on Pediatric Neuroradiology for Trainees and Fellows: An Updated Practical Guide1

Brain fetal neuroradiology: a beginner’s guide
Giulia Moltoni, Giacomo Talenti, Andrea Righini
Narrative review of epilepsy: getting the most out of your neuroimaging
Andrea De Vito, Kshitij Mankad, Suresh Pujar, Aswin Chari, Davide Ippolito, Felice D’Arco
Neurovascular disorders in children: an updated practical guide
Richa Sinha, Saipriya Ramji
Cranial ultrasound for beginners
Pablo Caro-Domínguez, Catalina Lecacheux, Cristina Hernandez-Herrera, Roberto Llorens-Salvador
Imaging of brain tumors in children: the basics—a narrative review
Lucas Lopes Resende, César Augusto Pinheiro Ferreira Alves
MR spectroscopy in pediatric neuroradiology
Roberto Liserre, Lorenzo Pinelli, Roberto Gasparotti
Clinico-radiological phenotyping and diagnostic pathways in childhood neurometabolic disorders—a practical introductory guide
Asthik Biswas, Mukul Malhotra, Kshitij Mankad, Olivia Carney, Felice D’Arco, Karthik Muthusamy, Sniya Valsa Sudhakar
Pre-operative imaging and post-operative appearance of standard paediatric neurosurgical approaches: a training guide for neuroradiologists
Mario Ganau, Shailendra A. Magdum, Amedeo Calisto

Editorial Commentary on Pediatric Neuroradiology for Trainees and Fellows: An Updated Practical Guide1

Leadership skills in radiology: five basic principles
Kshitij Mankad, Harshita Mankad Varghese

Disclosure:

1. The series “Pediatric Neuroradiology for Trainees and Fellows: An Updated Practical Guide” was commissioned by the editorial office, Translational Pediatrics without any sponsorship or funding. Felice D'Arco served as the unpaid Guest Editor for the series.