Vol 11, No 5 (May 2022): Translational Pediatrics

Original Article

Risk factors for prolonged mechanical ventilation in neonates following gastrointestinal surgery
Huanhuan Wang, Estelle B. Gauda, Priscilla P. L. Chiu, Aideen M. Moore
Laboratory analysis of positive rate of Mycoplasma pneumoniae antibody among 53,273 children with respiratory tract infections in Xi’an from 2017 to 2020
Gai-Li Meng, Ru Kang, Xiao-Yue Cheng, Qi Wang, Yun Xie
Therapeutic effect of scalp-based acupuncture and moxibustion as an adjunctive treatment on children with cerebral palsy comparing to conventional rehabilitation therapy: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials
Yuman Xue, Shuai Shi, Shuang Zheng, Zhongfeng Yang, Jiaben Xu, Feifei Gong
Clinical features and prognosis of acute lymphoblastic leukemia in children with Epstein-Barr virus infection
Wei Deng, Yating Xu, Xunling Yuan
Interleukin-35 exhibits protective effects in a rat model of hypoxic-ischemic encephalopathy through the inhibition of microglia-mediated inflammation
Guangliang Liu, Ming Li, Shuang Qian, Lulu Yu, Lei Qian, Xing Feng
Effectiveness of peer-mediated intervention on social skills for children with autism spectrum disorder: a randomized controlled trial
Beihua Zhang, Shan Liang, Jingze Chen, Lin Chen, Weimin Chen, Shunshun Tu, Linyan Hu, Huimin Jin, Lixi Chu
Differences in gene expression between the primary and secondary inferior oblique overaction
Xiaofei Wu, Lijuan Huang, Wen Liu, Yunyu Zhou, Ningdong Li
Rotational osteotomy with single incision and elastic fixation for congenital radioulnar synostosis in children: a retrospective cohort study
Wei Tan, Zhikun Yuan, Yongchang Lin, Yibing Li, Yuelun Ji, Yongjian Sun, Denghui Xie
Lower airway microbiome of children with recurrent wheezing: a clinical cohort study
Lei Zhang, Tao Ai, Cheng Xie, Wanmin Xia, Ying Zhang, Huling Liao, Liangqin Jia, Yinghong Fan, Jia Xu
Ultrasound-guided erector spinae plane block improve opioid-sparing perioperative analgesia in pediatric patients undergoing thoracoscopic lung lesion resection: a prospective randomized controlled trial
Zhihao Yuan, Jinzhu Liu, Kun Jiao, Ying Fan, Yanjun Zhang
Bioinformatic analysis of dysregulated circular RNAs in pediatric pulmonary hypertension linked congenital heart disease
Danyan Su, Yanyun Huang, Dongli Liu, Yuqin Huang, Bingbing Ye, Suyuan Qin, Cheng Chen, Yusheng Pang
Association among postpartum posttraumatic stress disorder, family coping, neurodevelopment, and language development in high-risk infants: a retrospective study
Chunhua Pan, Yong Gong
A prediction study of IL-18 and IFN-γ in glucocorticoid treatment response in infants and young children with severe Mycoplasma pneumoniae pneumonia
Ruochen Zhu, Song Mao, Wenjing Shi, Liangxia Wu, Jianhua Zhang
Ultrasound elastography in the diagnosis of biliary atresia in pediatric surgery: a systematic review and meta-analysis of diagnostic test
Yanqiang Li, Jinghua Jiang, Hong Wang
Screening of differentially expressed genes in children with cerebral palsy and the construction of a network of the effective components of traditional Chinese medicine
Yueping Che, Yan Shi