Case Report


Management of pancreatic kaposiform hemangioendothelioma with sirolimus in a pediatric patient: a case report and literature review

Zijian Liang, Menglong Lan, Xiaogang Xu, Fei Liu, Boyuan Tao, Zhen Chen, Jixiao Zeng

Download Citation