Original Article


A juvenile murine model with chronic lung inflammation induced by repeated intratracheal instillation of lipopolysaccharides: a versatile and replicable model

Kailin Mai, Xiaowen Chen, Kangkang Zhang, Shujun Gu, Xiao Wu, Zihao Gu, Zhongji Wu, Kaiyin Huang, Zhenwei Liu, Zifeng Yang, Dehui Chen

Download Citation