Original Article


Suppressing the activity of CXCR4 down-regulates the expression of renal fibrosis related genes in primary glomerular cells

Shaofan Hu, Hong Liu, Qun Li, Qiang Yu, Xiaoqing Liu, Jin Xu, Rui Fu

Download Citation