Original Article


Proteomic profiling of serum small extracellular vesicles reveals immune signatures of children with pneumonia

Juan Cheng, Dongrui Ji, Yong Yin, Shidong Wang, Kai Song, Qiuhui Pan, Qinghua Zhang, Lin Yang

Download Citation