Original Article


Impact of maternal age on neonatal outcomes among very preterm infants admitted to Chinese neonatal intensive care units: a multi-center cohort study

Zhiye Qi, Yanchen Wang, Guang Lin, Haiyan Ma, Yaojin Li, Weiquan Zhang, Siyuan Jiang, Xinyue Gu, Yun Cao, Wenhao Zhou, Shoo K. Lee, Kun Liang, Liling Qian; on behalf of Chinese Neonatal Network

Download Citation