Original Article


Association between IKBKAP polymorphisms and Hirschsprung’s disease susceptibility in Chinese children

Ning Wang, Jiaojiao Xi, Chaoting Lan, Yuxin Wu, Yun Zhu, Xiaoyu Zuo, Yan Zhang