Original Article


Predicting the probability of a live birth after a freeze-all based in vitro fertilization-embryo transfer (IVF-ET) treatment strategy

Hong Chen, Zi-Li Sun, Miao-Xin Chen, Yang Yang, Xiao-Ming Teng, Yun Wang, Yuan-Yuan Wu