Polymicrobial anaerobic bacterial meningitis secondary to dermal sinus: a case report

Lijuan Luo, Cuijin Wang, Nan Shen, Ruike Zhao, Yue Tao, Xi Mo, Qing Cao