Postnatal age is strongly correlated with the early development of the gut microbiome in preterm infants

Wei Shen, Wen Qiu, Yuting Liu, Weihua Liao, Yiyi Ma, Yan He, Zhang Wang, Hongwei Zhou