Using pulmonary artery acceleration time to evaluate pulmonary hemodynamic changes on preterm infants with respiratory distress syndrome

Liling Wang, Fengjuan Zhang, Jiahui Li, Zhijie Liu, Yan Kou, Yanting Song, Haiyan Xu, Haiyan Wang, Yulin Wang