The effect of triptorelin and leuprolide on the level of sex hormones in girls with central precocious puberty and its clinical efficacy analysis

Lan Wang, Qun Jiang, Manman Wang, Jiawang Xu, Juhua Jin