Characteristics and outcomes of glomerulonephritis with membranoproliferative pattern in children

Linan Xu, Fengfang Wei, Jiayan Feng, Jiaojiao Liu, Jialu Liu, Xiaoshan Tang, Xiaoyan Fang, Jing Chen, Yihui Zhai, Haimei Liu, Li Sun, Yanyan Qian, Bingbing Wu, Huijun Wang, Qian Shen, Jia Rao, Hong Xu