Identification of a ferroptosis-related lncRNA signature with prognosis for Wilms tumor

Hengchen Liu, Mingzhao Zhang, Tingting Zhang, Manyu Shi, Wenjun Lu, Shulong Yang, Qingbo Cui, Zhaozhu Li