A clinical study on the tip localization of peripherally inserted central catheter (PICC) guided by intracavitary electrocardiography in newborns: a randomised trial

Li-Bo Zhu, Ling Liu, Tie-Song Zhang, Yu-Ting Zheng, Chun-Yan Lu, Kun Lu, Shu-Xian Zhang, Liu-Yan Duan, Mei-Lin Yang