Effects of minocycline on macrolide-unresponsive Mycoplasma pneumoniae pneumonia in children: a single-center retrospective study

Jiande Chen, Xinyi Qi, Yong Yin, Lei Zhang, Jing Zhang, Shuhua Yuan