Juvenile hyaline fibromatosis: a rare oral disease case report and literature review

Liang Xia, Yuhua Hu, Chunye Zhang, Dandan Wu, Yang Chen