A novel endoglin mutation in a family with hereditary hemorrhagic telangiectasia: a case report

Yanfang Zong, Wei Liu, Cuilan Hou, Han Zhang, Xunwei Jiang, Xiaomin Sun, Lijian Xie, Tingting Xiao, Yongwei Zhang, Yun Li