Hypoxia induces inflammatory microenvironment by priming specific macrophage polarization and modifies LSC behaviour via VEGF-HIF1α signalling

Mingyan Jiang, Guoqian He, Jialing Wang, Xia Guo, Ziyi Zhao, Ju Gao