The efficacy and safety of antiepileptics in the prophylaxis of pediatric migraine: the meta-analysis of randomized controlled trials

Guoyong Jia, Xingbang Wang, Hongbo Lv, Malebo Sarai Cheryl Nonyane, Haiguang Hou, Lin Ma, Peiyan Shan, Xinwei Wu